Deklaracja dostępności BIP

Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji 2022/2023:

 

 1. Do piątku 19 V 2023 r. pisemna informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub przewidywanym nagannym zachowaniu.
 2. Do 12 VI 2023 r. podanie przez nauczycieli i wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym przewidywanych ocen końcoworocznych z przedmiotów edukacyjnych
  i z zachowania.
 3. Do 12 VI 2023 r. wniesienie podania do wychowawcy klasy o egzamin klasyfikacyjny
  (w przypadku braku klasyfikacji ucznia z danego przedmiotu),
 4. Do 14 VI 2023 r. wniesienie podania do Dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień zgodnie z trybem uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna z danego przedmiotu (całoroczny sprawdzian wiadomości),
 5. Do 15 VI 2023 r. wniesienie podania do wychowawcy klasy o podwyższenie przewidywanej oceny z zachowania (dalej postępowanie zgodne z statutem szkoły §76),
 6. 19 VI 2023 r. konferencja klasyfikacyjna - godz. 15.00,
 7. Do 22 VI 2023 r. wniesienie podania do Dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy
  (w przypadku oceny niedostatecznej).