Szkoła Podstawowa nr 2

Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:


1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku n.d, ul. Biały Potok 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 18 262-38-15.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .


3. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


4. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


5. Podstawa prawna do przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.


6. Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów prawa.


7. Przysługujące prawa:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

– nie dotyczy.


9. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, PESEL, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS), CENTRALNY REJESTR ORZECZEŃ DYSCYPLINARNYCH (CROD), REJESTR PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM (RSTPS).


10. Wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 4 w/w Rozporządzenia.


11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.R E G U L A M I N funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem (PDF)


klauzula informacyjna - nabór do pracy


klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w związku z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej


klauzula informacyjna - warunek umowny


klauzula informacyjna - wykonanie zadania w interesie publicznym


klauzula informacyjna - zgoda


Obowiązek informacyjny -13 ust. 1 i 2


Obowiązek informacyjny -14. ust. 1 i 2