Szkoła Podstawowa nr 2

Regulaminy


Regulamin korzystania z SIŁOWNI SZKOLNEJ


 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu  siłowni a  także  kulturalnego    
      zachowania się.

 2.  W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

 3.  Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego
       do prowadzenia zajęć.

 4.  Torby i ubrania muszą być pozostawione  w szatniach.

 5.  Zabrania się wnosić napojów kolorowych (woda może być) oraz jedzenia na siłownię.

 6.  Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie
      kompletności elementów ruchomych.

 7.  Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione
       przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).

 8.  Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.

 9.  W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym
      razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.

10. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.

11. Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony poprzez instruktora, a w szczególności:

      a - odłożyć sztangielki na stojaki;

      b - rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach;

12. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.

13. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

14. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

15. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

16. Bieżnię uruchamia tylko instruktor.

17. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-
      rehabilitacyjnych
Regulamin sali gimnastycznej i szatni

  1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz  zajęć sportowo-
       rekreacyjnych.

  2. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się nauczycielom wychowania fizycznego oraz prowadzącym zajęcia.

  3. Na sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką nauczyciela, instruktora lub
        prowadzącego zajęcia.

  4. Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela.

  5. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia
       nauczyciela lub instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi.

  6. Zabrania się przesuwania sprzętu po podłodze. Sprzęt sportowy należy przenosić.

  7. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca.

  8. Na salę gimnastyczną nie można wnosić jedzenia, picia oraz plecaków i toreb.

  9. Wstęp na salę gimnastyczną odbywa się tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym. Przepis ten dotyczy
       także kibiców i osób postronnych. Zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu całodziennym.

 10. Korzystający z sali gimnastycznej przygotowują się do zajęć w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w
        należytym porządku. Przebieranie w sali jest zabronione.

 11. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni prowadzący zajęcia nauczyciele nie ponoszą
        odpowiedzialności.

 12. Korzystający z Sali i szatni zobowiązani są:

  • dbać o porządek na sali gimnastycznej.
  • nie niszczyć sprzętu i urządzeń
  • bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela
  • dbać o porządek w szatni oraz pomieszczeniach towarzyszących.

 13. Inne sprawy dotyczące sali gimnastycznej nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą
        w gestii dyrekcji szkoły.

REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ


 1. Korzystać ze ścianki wspinaczkowej można jedynie w obecności nauczyciela.

 2. Warunkiem koniecznym do korzystania ze ścianki wspinaczkowej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz instruktaż operatora.

 3. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać osoby nie będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji mających podobne działanie.

 4. Wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych. Korzystanie ze ścianki odbywa się na własną odpowiedzialność.

 5. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.

 6. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodzica lub prawnego opiekuna mającego stosowne przeszkolenie bądź operatora ścianki wspinaczkowej.

 7. Osoby chcące korzystać ze ścianki wspinaczkowej mają obowiązek zgłosić się do operatora ścianki. Operator dokonuje przeszkolenia w zakresie prawidłowej asekuracji.

 8. Operator (nauczyciel) odpowiada za bezpieczeństwo na ściance. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.

 9. Nad przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa operator, który ma prawo usunąć osoby niestosujące się do regulaminu lub jego zaleceń.

 10. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są ukończyć szkolenie dotyczące asekuracji przeprowadzane przez operatora ścianki. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania ze ścianki wspinaczkowej możliwe jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora.

 11. Zabrania się wspinania z dolną asekuracją, chyba że osoba mająca stosowne przeszkolenie (kurs wspinaczkowy) uzyska zgodę operatora. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wpinania się do wszystkich punktów asekuracyjnych (przeloty, spity) będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej. Zabrania się odwiązywania liny od uprzęży przy stanowisku zjazdowym oraz innych stałych punktach asekuracyjnych.

 12. Należy wspinać się w stroju i obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.

 13. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca!

 14. Bez asekuracji można wspiąć się do wysokości CZERWONEJ LINII

 15. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.

 16. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (np.: kubka, gri-gri). Zabronione jest używanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki.

 17. Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach, na których wiszą liny.

 18. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ścianki, w szczególności: przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu, wspinanie się nad lub pod inną osobą, asekurowanie w oddaleniu od ściany.

 19. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ścianki.

 20. Bezpośrednio pod ścianką powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Pod ścianką nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego), toreb, butelek, zwiniętych lin, itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.

 21. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.

 22. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).

 23. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.

 24. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się „spitów” ( punktów asekuracyjnych)

 25. Każdy wspinający się powinien mieć do dyspozycji wolny pas ściany o szer. ok. l,5m

 26. Zabrania się wspinać w układzie „jeden pod drugim”.

 27. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.

 28. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi.

 29. Zabrania się wspinaczki z biżuterią na palcach oraz wszelkiego rodzaju dużymi naszyjnikami i kolczykami.

 30. Wszyscy wspinacze niezależnie od umiejętności i doświadczenia, mają na terenie obiektu te same prawa i obowiązki.

 31. Dyrekcja i operatorzy ścianki nie odpowiadają za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.